top of page

L'immersion linguistique en néerlandais
Taalimmersie in het Nederlands

Ecole Communale Mixte de SILLY-Implantation de THORICOURT

Rue de l’Enseignement,1

7830-THORICOURT

Projet d’établissement-2019/2020-2020/2021-2021/2022

 

Depuis le 1er septembre 2016, l’implantation de Thoricourt est entrée dans le projet d’immersion linguistique en néerlandais.  Il débute en 3ème maternelle jusqu’en 6ème primaire.
Sinds 1 september 2016 is de vestiging van Thoricourt ingestapt in het project van de taalimmersie in het Nederlands. Dit start in de 3de kleuterklas en loopt door tot in het 6de leerjaar.

Le volume d’heures consacré à l’apprentissage en immersion s’élève à 50% de l’horaire des élèves de M3, P1 et P2. 
Het aantal uren dat gewijd wordt aan de leerstof in de andere taal bedraagt tot 50 % van het urenpakket van M3 , P1 en P2.

Le dossier relatif à une prolongation de l’organisation de l’apprentissage par immersion présente le processus pour les 3 années scolaires à venir :

2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 

Het dossier betreffende een verlenging van het inrichten van het aanleren van de leerstof in immersie omvatte de uitwerking ervan gedurende drie jaren:

2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

Il concerne tous les élèves de la troisième maternelle à la cinquième primaire.
Hierbij worden alle leerlingen vanaf de 3de kleuterklas tot het 5de leerjaar betrokken.

Finalités du projet immersion :
Doelstellingen van het immersieproject :

Le projet d’apprentissage en immersion tend à développer l’épanouissement et le respect de la personnalité de l’enfant à travers son ouverture vers le monde extérieur. L’apprentissage précoce et approfondi d’une seconde langue est un bon moyen d’y parvenir. Il permet également l’installation de stratégies cognitives permettant l’apprentissage futur d’autres langues dans le cursus scolaire de l’enfant. Au point de vue social, il a un impact certain sur l’ouverture aux autres cultures, développant de ce fait : la tolérance, l’intérêt pour les autres, la socialisation. Il prépare l’enfant à entrer dans un monde où la maîtrise des compétences linguistiques multiples est un atout indéniable d’adaptation et de réussite.  
Het project van aanleren via immersie probeert de ontplooiing en het respect van de persoonlijkheid van het kind te ontwikkelen via het verruimen van zijn blijk op de externe wereld. Het vroege en grondige aanleren van een tweede taal is een goed middel om dit te bereiken. Het laat tevens toe cognitieve strategieën aan te brengen die het verdere aanleren van andere talen tijdens de schoolcarrière van het kind vergemakkelijkt. Op sociaal vlak is zeker een impact op het zich openstellen voor andere culturen vermits men zo ook verdraagzaamheid, interesse voor anderen en maatschappelijke aanpassing verder stimuleert. Het bereidt het kind voor op een wereld waarin het beheersen van meerdere taalcompetenties een onmiskenbare troef is voor aanpassing en welslagen.

Objectifs pédagogiques - Définition :
Pedagogische doelstellingen - Definities :

Apprentissage par immersion, une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille-horaire dans une langue moderne autre que le français, en vue de l’acquisition progressive de cette autre langue.
Aanleren via immersie is een pedagogische procedure die als doel heeft het beheersen van de te beogen competenties door een deel van de lessen en van de pedagogische activiteiten van het lessenpakket aan te brengen in een andere moderne taal dan het Frans, om zo ook progressief die andere taal meester te worden.

Les objectifs pédagogiques fixés s’inscrivent en droite ligne du projet d’apprentissage précoce existant et sont conformes aux socles des compétences:
De beoogde pedagogische doelstellingen kaderen volledig in het bestaande leerstofproject en zijn conform aan de leerplannen:

Développement de la langue parlée par la communication dans une pratique fonctionnelle des apprentissages répondant aux exigences du socle des compétences.
Het ontwikkelen van de gesproken taal door communicatie in functionele toepassingen van de leerstof beantwoordt eveneens aan de eisen van opgelegde competenties.

Acquisition de vocabulaire spécifique aux disciplines et aux domaines pris en charge dans le cadre de l’immersion.
Aanleren van woordenschat specifiek voor de vakken en voor de vakgebieden die aan bod komen in de immersie.

Acquisition de vocabulaire plus général transférable dans la vie quotidienne
Aanleren van een meer algemene woordenschat bruikbaar in het dagelijks leven.

 

Tableau évolutif du projet
Tabel van het verloop van het project

Années scolaires                  Classes                      Temps en immersion  

                                                                                  Nombre de périodes

Schooljaren                           Klassen                     Tijd besteed aan immersie
                                                                                  Aantal periodes

2016-2017                                 M3                                        13

2017-2018                                 M3                                        13

                                                  P1                                         12

2018-2019                                 M3                                        13

                                                  P1                                         12

                                                  P2                                         12

 

2019-2020                                M3                                         13 

                                                 P1                                          12

                                                 P2                                          12

                                                 P3                                          12

 

2020-2021                               M3                                          13

                                                 P1                                          12

                                                 P2                                          12

                                                 P3                                          12

                                                 P4                                          12

 

2021-2022                                M3                                         13

                                                 P1                                          12

                                                 P2                                          12

                                                 P3                                          12

                                                 P4                                          12

                                                 P5                                            8

 

Disciplines pédagogiques et domaines  réservés à l’apprentissage par immersion :
Pedagogische disciplines en domeinen gereserveerd voor het aanleren in immersie:

 

Niveau visé                     Temps consacré   
Beoogde niveau             Voorziene tijd                            

    

M3                                 13 périodes    

     

Mathématiques :
Wiskunde :

-apprentissage des nombres de 1 à 5.

  manipulation de jeux de société utilisant les nombres.

  vocabulaire des formes et mesures.

Orientation spatiale :

gauche-droite, situation spatiale

Notion de temps :

repères temporels : jours, mois, saisons.

Psychomotricité :

enchaînement des actions en parcours, schéma corporel.

Savoir parler-écouter:

-vocabulaire : acquisition de champs lexicaux en relation avec

des activités fonctionnelles :

domaine culinaire : matériel, aliments, actions,…

-environnement de la classe : couleurs, objets usuels, les vêtements, les éléments de la nature, événements au sein de la classe,….

-communication : oser s’exprimer, répéter des petites poésies, des chansons, réinvestir le vocabulaire appris,… 

                      

P1        12 périodes

 

Mathématiques :

Apprentissage des nombres.

Apprentissage des opérations.

Structurer l’espace : solides et figures.

Savoir parler-écouter-lire:

Vocabulaire, en parallèle avec le français.

Eveil :

Histoire et géographie

Education artistique
 

Wiskunde :

Aanleren van de getallen.

Aanleren van de bewerkingen.

De ruimte structureren : ruimtefiguren en figuren.

Kunnen spreken – luisteren - lezen:

Woordenschat, gelijklopend met het Frans.

Wereldoriëntatie:

Geschiedenis en aardrijkskunde

Artistieke opvoedin

 
 

P2         12 périodes

 

Mathématiques :

Apprentissage des nombres.

Apprentissage des opérations.

Structurer l’espace : solides et figures.

Savoir parler-écouter-lire:

Vocabulaire, en parallèle avec le français.

Eveil :

Histoire et géographie

Education artistique
 

Wiskunde :

Aanleren van de getallen.

Aanleren van de bewerkingen.

De ruimte structureren : ruimtefigureb en figuren.

Kunnen spreken – luisteren - lezen:

Woordenschat, gelijklopend met het Frans.

Wereldorientatie :

Geschiedenis en aardrijkskunde

Artistieke vorming

 
 

P3         12 périodes

 

Mathématiques

Nombres

Opérations

Solides et figures

Néerlandais

Savoir parler, écouter et lire

Eveil historique et géographique

Eveil artistique
 

Wiskunde

Getallen

Bewerkingen

Ruimtefiguren en figuren

Nederlands

Kunnen spreken, luisteren en lezen

Wereldoriëntatie geschiedenis en aardrijkskunde

Artistieke vorming

 
 

P4          12 périodes

 

Mathématiques

Nombres

Opérations

Solides et figures

Néerlandais

Savoir parler, écouter et lire

Eveil historique et géographique

Eveil artistique
 

Wiskunde

Getallen

Bewerkingen

Ruimtefiguren en figuren

Nederlands

Kunnen spreken, luisteren en lezen

Wereldoriëntatie geschiedenis en aardrijkskunde

Artistieke vorming

 
 

P5              8 périodes

 

Mathématiques

Nombres

Opérations

Néerlandais

Savoir parler, écouter et lire
 

Wiskunde

Getallen

Bewerkingen

Nederlands

Kunnen spreken, luisteren en leze

 
 

Aide aux élèves en difficulté
Hulp aan leerlingen in moeilijkheden

 

-Les mesures visant à venir en aide aux enfants en difficulté seront les mêmes que pour les autres enfants. C’est-à-dire essentiellement la pratique de la différenciation pédagogique, la constitution d’un dossier de suivi de l’élève en difficulté afin de mettre en évidence ses points forts ainsi que ses faiblesses, utilisation de périodes de « remédiation » individualisées selon les possibilités.
De maatregelingen die als doel hebben om leerlingen met moeilijkheden te helpen zijn dezelfde zijn als die voor de andere kinderen. ’t Is te zeggen, vooral de praktijk van pedagogische differentiatie, het opstellen

van een volgdossier van de leerling in moeilijkheden om zijn sterke en zwakke punten in kaart te brengen, inlassen van geïndividualiseerde “remediërings-”periodes volgens de mogelijkheden.

-Dans le cas de difficultés insurmontables, réorientation possible de l’élève suite à un conseil de classe où les différents partenaires : titulaire, maître d’immersion, parents, direction, PMS analysent le cas en profondeur. Si nécessaire, la réorientation vers un enseignement « ordinaire » sera proposée, avec un accompagnement au niveau de l’élève et des parents.
Bij onoverbrugbare moeilijkheden, mogelijks reoriëntatie van de leerling na een klassenraad waarin alle betrokken partners – klassenvoogd, titularis van de immersie, ouders, directie, PMS - een grondige analyse van de leerling gemaakt hebben. Indien nodig zal een reoriëntatie naar “gewoon onderwijs” voorgesteld worden, met begeleiding op niveau van de leerling en van de ouders.

 

 

Orientation possible vers des écoles secondaires pratiquant l’immersion
Mogelijke oriëntatie naar secundaire scholen die immersie toepassen

 

-L’entité de Silly est limitrophe des entités de Soignies, Ath, Enghien, Lessines, Lens, Brugelette, Braine-Le-Comte. Il existe actuellement 2 écoles secondaires en immersion linguistique en néerlandais dans l’entité d’Enghien : l’ARA Enghien et le Collège St Augustin.
De gemeente Silly ligt vlakbij de gemeenten Soignies, Ath, Enghien, Lessines, Lens, Brugelette, Braine-Le-Comte. Er bestaan voor het ogenblik 2 secundaire scholen in de gemeente Enghien waar taalimmersie in het Nederlands wordt aangeboden: l’ARA Enghien et het college St Augustinus.

-Des informations directes seront diffusées aux parents pour l’orientation future de leurs enfants suivant l’apprentissage fondamental par immersion.
Concrete informatie zal aan de ouders verstrekt worden i.v.m. de toekomstige oriëntatie van hun kinderen die immersieonderwijs volgen.

 

Accord de collaboration avec des écoles secondaires
Samenwerkingsverband met secundaire scholen

 

-Il n’existe pas actuellement d’accord de collaboration avec des écoles secondaires en immersion linguistique. Néanmoins, il est prévu de rencontrer dans l’avenir, toute école susceptible de collaborer au niveau d’une transition du fondamental vers le secondaire, sur base volontaire cela s’entend.
Momenteel bestaat er geen samenwerkingsakkoord met secundaire scholen met taalkundige immersie. Nochtans wordt er voorzien om ontmoetingen te beleggen met elke school die wenst samen te werken voor de overgang van basis- naar secundair onderwijs, maar uiteraard op vrijwillige basis.

bottom of page