top of page

1ère et 2ème primaires

Nos classes de 1ère et 2ème sont dédoublées.
Ons 1ste en 2de leerjaar zijn ontdubbeld.

Notre classe de 1ère année primaire :12 périodes en français et 12 périodes en immersion en néerlandais.
Onze klas van het eerste leerjaar : 12 periodes geleid in het Frans en 12 periodes is er immersieonderwijs in het Nederlands.

 

Suite au travail élaboré en maternelle, l'axe est centré sur la lecture par le biais de trois méthodes: la méthode syllabique, la méthode globale et la méthode gestuelle.
Trois méthodes afin que chaque enfant adopte celle qui lui convient le mieux.
Na de geleverde inspanningen in de kleuterschool wordt de nadruk gelegd op het lezen door middel van drie methodes : de methode per lettergreep, de globale methode en de methode met gebaren. Drie methodes dus zodat elk kind de methode zou kunnen volgen die het best bij hem/haar past.


 

Toujours dans la continuité des apprentissages réalisés en maternelles, les élèves apprennent les différentes opérations mathématiques et décomposent les nombres de base par manipulations.
Eveneens aansluitend bij wat er in de kleuterschool werd aangeleerd, leren de leerlingen de verschillende wiskundige bewerkingen en ze ontbinden getallen door manipulatie.


 

*Les apprentissages se font un maximum dans des situations de vie et visent toujours à éveiller les intérêts des enfants.
Het aanleren sluit zo veel als mogelijk aan bij levensechte situaties en heeft steeds als doel interesses bij de kinderen op te wekken.

L'autonomie et le respect des autres sont deux points importants qui sont mis en avant durant cette 1ère année primaire.
Zelfstandigheid en het respect voor de anderen zijn twee heel belangrijke aandachtspunten tijdens dat 1ste leerjaar.


 

* Fonctionnement de la classe:
Werking in de klas:

Les matinées sont exclusivement destinées aux apprentissages des mathématiques et du français.
De ochtenden zijn exclusief voorbehouden aan het aanleren van wiskunde en Frans.

Les après - midis, nous découvrons, expérimentons et mettons en avant l'éveil et l'éducation artistique et ce par le biais de petits ateliers.
Na de middag leren ze ontdekken, experimenteren en wordt wereldoriëntatie aangewakkerd door middel van groepswerk.

Une semaine comprend:
Een week omvat:

 • 12 périodes en français: lecture, graphisme, écriture, grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison, savoir parler et écouter, géométrie, problèmes et éveil scientifique.
  12 periodes met Mevr. Eléonore in het Frans : lezen, handschrift, schrijven, spraakkunst, spelling, woordenschat, vervoegingen, leren spreken en luisteren, meetkunde, problemen oplossen en wetenschappelijke interesse opwekken.

 • 12 périodes en immersion en néerlandais : nombres, opérations, grandeurs, éveil historique et géographique, éducation artistique et lecture et compréhension de la langue (néerlandais).
  12 periodes met Juf Ine in het Nederlands : getallen, bewerkingen, meten en metend rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde, artistieke opvoeding en lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.

 • 2 périodes de cours philosophiques
  2 periodes filosofische lessen

 • 2 périodes d'éducation physique/ natation
  2 periodes lichamelijke opvoeding en zwemmen

 • ​1 période de citoyenneté
  1 periode burgerzin

Notre classe de 2ème année primaire : 12 périodes en français et 12 périodes en immersion en néerlandais.
Onze klas van het 2de leerjaar :12 periodes in het Frans en 12 periodes immersieonderwijs in het Nederlands.

 

Suite aux apprentissages acquis en 1ère année, l’axe est centré sur la compréhension de la lecture et la production d’écrits.
Aansluitend bij wat werd aangeleerd in het 1ste leerjaar ligt de nadruk op het begrijpend lezen en de schrijfvaardigheid.

Toujours dans la continuité des apprentissages réalisés en 1ère primaire, les élèves apprennent les différentes opérations mathématiques et décomposent les nombres de base par manipulations.
Eveneens aansluitend bij de leerstof uit het 1ste leerjaar leren de leerlingen de verschillende wiskundige bewerkingen en omzettingen van getallen.

*Les apprentissages se font un maximum dans des situations de vie et visent toujours à éveiller les intérêts des enfants.
Het aanleren sluit zo veel als mogelijk aan bij levensechte situaties en heeft steeds als doel interesses bij de kinderen op te wekken.

* Fonctionnement de la classe:
Werking in de klas:

Les matinées sont exclusivement destinées aux apprentissages des mathématiques et du français.
De voormiddagen zijn exclusief voorbehouden voor de leerstof wiskunde en Frans.

Les après - midis, nous découvrons, expérimentons et mettons en avant l'éveil et l'éducation artistique et ce par le biais de petits ateliers.
Na de middag leren ze ontdekken, experimenteren en wordt hun algemene kennis aangewakkerd door middel van kleine ateliertjes.


 

Une semaine comprend:
Een week bestaat uit:

 • 12 périodes en français: lecture, graphisme, écriture, grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison, savoir parler et écouter, géométrie, problèmes et éveil scientifique, géographique et historique.
  12 periodes met Mevr. Eléonore in het Frans : lezen, handschrift, schrijven, spraakkunst, spelling, woordenschat, vervoegingen, leren spreken en luisteren, meetkunde, problemen (leren) oplossen en wetenschappelijke, geografische en historische interesses opwekken.

 • 12 périodes en immersion en néerlandais : nombres, opérations, grandeurs, éveil scientifique, historique et géographique, éducation artistique et lecture compréhension de la langue (néerlandais).
  12 periodes met Juf Céline in het Nederlands : getallen, bewerkingen, meten en metend rekenen, wetenschappelijke, historische en geografische interesse, artistieke opvoeding en lezen en begrijpen van de taal (Nederlands).

 • 2 périodes de cours philosophiques
  2 periodes filosofische lessen

 • 2 périodes d'éducation physique/ natation
  2 periodes lichamelijke opvoeding en zwemmen

 • ​1 période de citoyenneté
  1 periode burgerzin

Tous les deux ans, les deux classes partent 4 jours/3 nuits en classe de mer.
Om de twee jaar vertrekken de twee klassen voor 4 dagen/3 nachten op zeeklas.

bottom of page