top of page

Bienvenue dans notre école
Welkom in onze school

 

En collaboration avec la direction et les enseignants de l'école communale de Thoricourt, l'Association des Parents a réalisé ce site.
Deze site werd uitgewerkt door de Oudervereniging in samenwerking met de directie en de leerkrachten van de Gemeenteschool van Thoricourt.

Nous souhaitons vous partager toutes les informations qui concernent

la communauté éducative dans laquelle évoluent les enfants. 
Wij willen graag met u alle informatie delen die betrekking heeft op

de leeromgeving waarin de kinderen evolueren.

A l'école de Thoricourt, nous apprenons à nos élèves à vivre ensemble dans le respect de soi et des autres.
In de school van Thoricourt leren we de leerlingen samen te leven met respect voor zichzelf en voor de anderen.

Nous favorisons la communication entre les parents et l'équipe éducative car c'est ensemble que nous pourrons optimiser les apprentissages et le bien-être de nos enfants.
We vergemakkelijken de communicatie tussen de ouders en het onderwijspersoneel want het is samen dat we het leerproces en het welzijn van onze kinderen kunnen optimaliseren.

Chaque élève est différent, c'est pourquoi nous différencions l'enseignement afin que chacun s'épanouisse au mieux et progresse à son rythme.
Elke leerling is verschillend en daarom differentiëren we ons onderwijs en onze lessen zodat iedereen zo goed mogelijk kan openbloeien en vooruitgang boeken aan zijn eigen ritme.

Nos enseignants cherchent sans cesse à susciter la curiosité et le goût de l'apprentissage en privilégiant les activités de découverte, de production et de création. Ils encouragent l’autonomie et préparent au mieux chaque élève à l’obtention du CEB.
Onze leerkrachten proberen voortdurend de nieuwsgierigheid en de zin om te leren aan te wakkeren door voorrang te geven aan activiteiten van ontdekken, produceren en creëren. Ze stimuleren de zelfstandigheid en bereiden zo goed als mogelijk elke leerling voor op het behalen van het CEB.

A partir de la 3ème maternelle, les enfants bénéficient de l'immersion linguistique en néerlandais.

Plus d'informations à ce sujet en cliquant ici. 
Vanaf de derde kleuterklas genieten de leerlingen van immersie in het Nederlands.
Voor meer informatie hieromtrent, 
klik hier. 

Nos dernières actualités

bottom of page